International Symposium on Plant...

International Symposium on Plant

Receptor Kinases and Cell Signaling 2019

June 21-23, 2019 Beijing, China

Committee

Co-Chairs:

Jinxing Lin (Beijing Forestry University)

Li-Jia Qu (Peking University)

Jian-Min Zhou (Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS)


Organizing Members:

Kang Chong (Institute of Botany, CAS)

Jia Li (Lanzhou University)

Chun-Ming Liu (Institute of Crop Sciences, CAAS)

Weihua Tang (Institute of Plant Physiology and Ecology, CAS)

Xuelu Wang (Huazhong Agricultural University)

Yuanchao Wang (Nanjing Agricultural University)

Shuhua Yang (China Agricultural University)

Weicai Yang (Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS)

Zhenbiao Yang (University of California, Riverside, USA)


Secretary:

Xiaojuan Zhang (Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS)

Yutong Miao (Beijing Forestry University)

Sheng Zhong (Peking University)

Xi Zhang (Beijing Forestry University)


Copyright © 2019 International Symposium on Plant Receptor Kinases and Cell Signaling